หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
นโยบายบริหาร
นโยบายบริหาร
วิสัยทัศน์
ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน” 
หน่วยค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ ต้องเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถในการค้นหาและผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการก่อการร้าย โดยถือปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัย รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่านิยม(Core Values) หมายถึงความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ถูกต้องเหมาะสมดีงามสมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามอันได้แก่
TPAD เป็นตัวย่อของกองบินตำรวจ ที่มาจากคำว่า Thai Police Aviation Division
T = Technology หมายถึง การใช้องค์ความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้อย่างปลอดภัย
P = Professional หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ รู้ลึก รู้รอบรู้จริง ในงานที่ทำสู่สากล
A = Attitude หมายถึง มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
D = Development หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงสุด
พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีพระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) บังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
๓) รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
๖) ปฏิบัติภารกิจและค้นหาและการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์


  
 

 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...