หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ประวัติ
ประวัติ

กองบินตำรวจ 
       เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
            ภาษาไทย      "กองบินตำรวจ" เรียกย่อว่า "บ.ตร."
            ภาษาอังกฤษ "Thai Police Aviation Division" เรียกย่อว่า "TPAD"

งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ( Search and Rescue Police Aviation - SARPA )
       เป็นหน่วยงานในสังกัด ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ

 วิสัยทัศน์
“ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน”

             หน่วยค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ ต้องเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถในการค้นหาและผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ทั้งภัยธรรมชาติ และภัยจากการก่อการร้าย โดยถือปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐานการค้นหาและกู้ภัย รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมาย
 
หน้าที่งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ


๑.รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ เขตเมือง และปริมณฑล ทะเลและพื้นน้ำ เขตพื้นที่ป่า ภูเขา แหล่งท่องเที่ยว
๒.วางแผนและปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ (งาน ๗) ในการค้นหา และกู้ภัยเมื่ออากาศยานประสบอุบัติเหตุ
๓.รวบรวมข้อมูล หรือประสานการปฏิบัติกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลอาคารสูงในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔.รวบรวมข้อมูล ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารสูงในเขตเมืองและปริมณฑล 
๕.รวบรวมข้อมูล สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สำหรับรองรับภารกิจฉุกเฉิน ตรวจสอบค้นหา พิกัด และระยะทาง รวมถึงการจัดกลุ่มของสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
๖.หน้าที่อื่นตามสั่งการหรือมอบหมาย

 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...