ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานค้นหาและกู้ภัยทางอากาศของกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
         

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการบริการด้านการค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ

ของ กองบินตำรวจ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 
1.1 เพศ
 
1.2 อายุ
 
 
 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
 
1.4 อาชีพ
 
 
 
 
 
1.5 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 
 
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้าง/เกษตรกรรม
อื่นๆ
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายวิชาการ
อื่นๆ
    ตอนที่ ๒ การเห็นความสำคัญในงาน ด้านงานค้นหาและกู้ภัย ของผู้บังคับบัญชา กองบินตำรวจ
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ความสำคัญกับงานด้านค้นหาและกู้ภัยของกองบินตำรวจ
๒.ผู้บังคับบัญชาใช้หลักการบริหารงานที่มุ่งแบ่งแยกงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.ท่านเห็นว่างานด้านค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน
๔. มีการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัย เพื่องานช่วยเหลือกู้ภัย 
๕.มีการผลักดันด้านนโยบายให้กองบินตำรวจในการเป็นศูนย์สำหรับค้นหา กู้ภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           
 
    ตอนที่ ๓ ความรู้ ความเข้าใจ ต่อวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านงานค้นหาและกู้ภัย กองบินตำรวจ
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๖. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุด้านต่างๆ
๗. กองบินตำรวจ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุด้านต่างๆ
๘.ท่านรับทราบข้อมูลวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของหน่วยงานจาก ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
๙.ท่านมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างชัดเจน
๑๐.ท่านเห็นด้วยหรือที่จะจัดตั้งโครงสร้างหน่วยค้นหาและกู้ภัยทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
           
 
    ตอนที่ ๔ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ในการบริหารงาน
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
๑๒.ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้นการบริหารงานโดยลดขั้นตอนเพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
๑๓.ท่านเห็นว่าควรมีการปรับปรุงหน่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน4ขึ้น
๑๔.กฎระเบียบของทางราชการทำให้ไม่สามารถแยกงานค้นหาและ กู้ภัย อย่างเป็นอิสระได้
๑๕.แม้มีข้อจำกัดในการดำเนินการแต่ควรจัดเป็นกลุ่มเฉพาะแยกออกจากภารกิจอื่น
           
 
    ตอนที่ ๕ ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๑๖. ผู้ปฏิบัติงานด้านการค้นหาและกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤต ควรแยกกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๑๗. ปัจจุบันท่านมีความพึงพอใจกับการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองบินตำรวจ
๑๘.ท่านเห็นว่าควรจัดงบประมาณสนับสนุนกับหน่วยงานโดยตรง 4กว่า จัดสรรสำหรับบริหารในภาพรวม
๑๙.บุคคลากร มีขวัญกำลังใจดี ได้รับการดูแลดีขึ้น เนื่องจากมีผู้บังคับบัญชากลุ่มย่อย มีโอกาสได้รับการพิจารณาบำเหน็จ ความชอบ ได้4กว่า
๒๐.ผู้ปฏิบัติงานด้านค้นหาและกู้ภัยทางอากาศ มีความรู้ความเข้าใจในงาน 4กว่า การจัดบุคคลากรทำหน้าที่ในแต่ละภารกิจ
           
 
    ตอนที่ ๖ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๖.ข้อเสนอแนะอื่น (ถ้ามี)