หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ   แบบสอบถาม
 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ระบบส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
Elevated Heliport
ชมรมนักบินตำรวจ
 
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 
93981
นับตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2556
 
29 มีนาคม 2560
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ReadMore...  
วิทยากรพิเศษบรรยายกรมการแพทย์ฉุกเฉิน
วิทยากรพิเศษบรรยายกรมการแพทย์ฉุกเฉิน   

วิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง การประสานงานเพื่อการลำเลียงส่งต่อในภาวะภัยพิบัติในส่วนของการเตรียมความพร้อมและการสนับสนับสนุนของกองบินตำรวจ
 
ภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม   

ภารกิจงานค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ
 
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559    

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
 
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016   

 
บทความน่าอ่าน
บทความน่าอ่าน   
สาระดีๆ โดย พ.ต.อ.สุนทร พิศปั้น นักบิน (สบ ๕) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
 
เอกสารศึกษา หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๒ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างกองบินตำรวจ ตามนโยบายการปฏิรูปตำรวจไทย โดย พ.ต.อ.สุนทร พิศปั้น นักบิน (สบ ๕)กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
เอกสารศึกษา หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๒ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างกองบินตำรวจ ตามนโยบายการปฏิรูปตำรวจไทย โดย พ.ต.อ.สุนทร พิศปั้น นักบิน (สบ ๕)กลุ่มงานการบิน บ.ตร.   

 
 
ReadMore...  
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านการค้นหาช่วยเหลือกู้ภัยอากาศยานประสบอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยแก่สังคม     
ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อถังน้ำมันเชื้อเพลิงเปล่า ขนาดบรรจุ 200 ลิตร     
ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง สอบราคาซ่อมแซมห้องรับรองบุคคลสำคัญ(VIP)อาคารโรงเก็บอากาศยานดอนเมือง     
ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ     
ReadMore...  
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร....   
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดการประชุมหน่วยเพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
 
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...   
เมื่อวันที่ 27ก.พ.2557 กองบินตำรวจได้จัดการฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานการ์ฉุกเฉิน...
 
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ...   

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗.(งาน๗) ร่วมกับจัดการฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายบุคคลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอากาศยาน...
 
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒...   
 
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ...   
 
ฝึกซ้่อมยุทธวิธีตำรวจให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ( commando) กองปราบปราม
ฝึกซ้่อมยุทธวิธีตำรวจให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ( commando) กองปราบปราม...   
 
ReadMore...  
แผน บ.ตร. ระยะ 5 ปี ตามร่างแผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12     
ร่างแผนกองบินตำรวจ 2560     
แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ทำใหม่     
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๔๐๐/๒๕๕๘ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ     
แผนปฏิบัติราชการกองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗     
คำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.(หนังสือ ตร.๑๒๑๒/๓๗)     
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๔๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ     
คำสั่งกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗     
ตำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจ     
ReadMore...  
บริหารงบประมาณ๒๕๖๐    โดย : กองบินตำรวจ    1/78   
HR report.    โดย : tony Pereira    1/184   
รายงานศึกษาวิจัย หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ    โดย : john    1/145   
flight safety.    โดย : tony pereira.    1/168   
ปฏิรูปโครงสร้างกองบินตำรวจ    โดย : tony    3/363   
แบบฟอร์มผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558    โดย : kajohnyuth    3/198   
ลองทำโปรแกรมฐานข้อมูล Access VBA เล่นๆ ดู    โดย : ขจรยุทธ    14/313   
กู้ภัย ทร.เจ๋ง    โดย : ทร.เจ๋ง    1/263   
อยากเป็นกู้ภัย    โดย : นพรุจ สิทธิอินทร์    3/217   
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Activities กิจกรรมตำรวจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...