หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
759646
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
12 ธันวาคม 2562
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
คำรับรองปฏิบัติราชการ และการดำเนินการตามตัวชี้วัด
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๘๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ   
คำสั่ง บ.ตร.ที่ ๕๗๖/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน บ.ตร.   
คำสั่ง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๐ กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ที่ปรึษาพิเศษสำนักงำนตำรวจ แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ และ รองจเรตำรวจแห่งชำติ (สบ ๙)    
แผนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 599/61   
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559   
แผน บ.ตร. ระยะ 5 ปี ตามร่างแผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12   
ร่างแผนกองบินตำรวจ 2560   
แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ทำใหม่   
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๔๐๐/๒๕๕๘ มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ   
แผนปฏิบัติราชการกองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
คำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.(หนังสือ ตร.๑๒๑๒/๓๗)   
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๔๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ   
คำสั่งกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายใน กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
ตำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจ   
ประเมินแผนปฏิบัติราชการ งานค้นหา ช่วยเหลือและกู้ภัย กลุ่มงานการบิน ปี พ.ศ.๒๕๕๖   
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ   
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๐๖/๕๖ เรื่อง กำหนด ลักษณะหน้าที่ และความรับผิดชอบ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ   
แผนปฏิบัติราชการงานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
แผปฏิบัติราชการกองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสานักงานตำรวจแห่งชาติ)   
ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองบินตำรวจ   
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...