หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร   ติดต่อ  
พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น
รอง ผบก.บ.ตร.
 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ระบบส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
Elevated Heliport
ชมรมนักบินตำรวจ
 
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 
445380
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
27 พฤษภาคม 2561
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 (SAREX 2016) ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้มอบหมาย ให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นแกนกลางในการฝึกซ้อมการค้นหาแลช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ซึ่งเป็น การฝึกซ้อม ครั้งที่ 36 นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน รวมทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนอำนวยการประสานงาน และสั่งการในด้านค้นหาและช่วยเหลือฯ
2. เพื่อทบทวนความเข้าใจตามระเบียบปฏิบัติและการดำเนินการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยระบบการค้นหาและช่วยเหลือฯ
3. เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือฯ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของหน่วยค้นหาและช่วยเหลือฯ
นอกจากนั้นมีการจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยรวมทั้งการตั้งแสดงอากาศยานของส่วนราชการที่ใช้ในภารกิจ การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย และการจัดงานในครั้้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงให้แผนกการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัยมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีรูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมฯ มีระบบในการประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ รวมทั้งทำให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสายการบินในประเทศและต่างประเทศเกิดความมั่นใจ ในการดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอากาศยานประสบภัยในราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทย เป็นรัฐภาคีองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ(International Maritime Organization : IMO) มีพันธกรณีที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่อากาศยานและเรือที่ประสบภัยในอาณาเขตที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงานในภารกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 จัดตั้งองค์กรเพื่อค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (Rescue Coordination Centre :RCC) โดยให้ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ แต่เนื่องจากได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2558 ให้โอนอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ของเจ้าหน้าที่และสำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวน อากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไปเป็นอำนาจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ พันธกรณีได้กำหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการฯ และเพื่อให้เกิดความพร้อม ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมการค้นหา และช่วยเหลือ
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...